Algemene Voorwaarden

Aangezien wij maatwerk nastreven, proberen wij ook met onze opdrachtgevers gerichte afspraken te maken. Wel hebben wij een aantal punten waaraan wij geen concessies doen. Dit omwille van de waarborging van de kwaliteit. Deze betreffende punten vindt u hieronder.

Inhuren Yprosi voor (gast)lessen:

 • Wij zullen ons indien nodig beroepen op de wettelijke bepalingen rondom het uitvoeren van werkzaamheden als ZZP-er. M.a.w. indien wij worden ingehuurd, dan zullen wij onze taken uitvoeren als ZZP-er, waarbij wij de wet hieromtrent als maatgevend zullen houden. Zie ook http://www.kvk.nl/ondernemen/freelancers-en-zzpers/zelfstandigheid/wanneer-bent-u-zelfstandig-en-wanneer-niet/
 • Wij werken altijd met een VOG-verklaring.
 • Indien wij een (mondeling of schriftelijke) overeenkomst hebben die een looptijd heeft langer dan 2 kalendermaanden, hanteren wij een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Deze termijn gaat altijd in op de 1e van de volgende maand. Gedurende deze opzegtermijn zullen alle afspraken voor 100% door beide partijen moeten worden nagekomen. Voorbeeld: stel dat wij al meer dan 2 maanden werkzaam zijn voor u en u besluit op bijvoorbeeld 10 september 2012 om niet meer met ons verder te gaan, dan gaat de 1 maand opzegtermijn in op 1 oktober 2012, waardoor onze samenwerking op 1 november 2012 zal eindigen. Tot en met 31 oktober 2012 zal er gewoon de taken en financiële verplichtingen door beide partijen moeten worden nagekomen.
 • Indien wij een (mondeling of schriftelijke) overeenkomst hebben waarin wordt overeengekomen dat wij een vast aantal uren of bijeenkomsten hebben afgesloten, dan hanteren wij geen opzegtermijn, maar zullen deze uren, bijeenkomsten en verplichtingen ook daadwerkelijk door beide partijen moeten worden nagekomen. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
 • Indien wij een (mondeling of schriftelijke) overeenkomst hebben die een looptijd heeft korter dan 2 kalendermaanden, dan hanteren wij een tussentijdse opzegtermijn van 2 weken die direct ingaat op het moment van mededelen. Gedurende deze opzegtermijn zullen alle afspraken voor 100% door beide partijen moeten worden nagekomen.
 • Er kan geen claim op concurrentiebeding door een opdrachtgever worden gelegd. Dit is in strijd met de wetgeving voor ZZP-ers.

Trainingskampen via Yprosi reserveren:

 • Bij boekingen van trainingskampen kunnen er tot 30 kalenderdagen voor de vertrekdatum nog kosteloos wijzigingen worden doorgevoerd. Wijzigingen binnen 30 dagen voor vertrek kunnen alleen worden doorgevoerd met doorberekening van 100% van de gemaakte kosten.
 • Vervoer van en naar trainingskamplocaties valt niet onder de organisatie van Yprosi, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Betalingsregels:

 • Betalingen zullen altijd d.m.v. facturering plaatsvinden met een betalingstermijn van 14 werkdagen na dagtekening factuur.
 • Er zal 1 betalingsherinnering en 1 aanmaning worden verstuurd, alvorens wij onze stukken overdragen aan een erkend incassobureau, waarbij de bijkomende kosten voor 100% worden doorberekend aan onze klant/partner.
 • Restitutie van inschrijfgeld of van ander betaalde rekeningen is niet mogelijk.

Overige bepalingen:

 • Deelname aan een van de activiteiten georganiseerd door Yprosi geschied te allen tijde op eigen verantwoordelijkheid.
 • Bij het gebruik maken van diensten of bij het bestellen van producten van Yprosi, gaat men akkoord met de afspraak dat Yprosi onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk kan worden houden voor calamiteiten, incidenten, etc.